Organizacijskemu odboru, kakor tudi članom sekcije predseduje predsednik sekcije, ki koordinira delo odbora in direktno skrbi za izvajanje začrtanega programa sekcije ter koordinira tudi nepredvidene akcije.

Upravni – organizacijski odbor:

– skrbi za redno delo sekcije,

– sestavlja program dela sekcije, ki ga predloži v sprejetje zboru aktivnih članov sekcija in nato posreduje Izvršnemu Zboru članov društva,

– skrbi, da sekcija pripravlja in izvaja nastope, prireditve, gostovanja,

– zbira finančna sredstva za svoje delovanje ter samostojno gospodari s sredstvi, ki jih prejme kot delež dotacij, ki jih za svojo dejavnost prejema; z vstopnino na prireditvah, plačilo pri nastopih in kot dohodek z drugim delom,

– odloča o sredstvih, s katerimi razpolaga v danem momentu,

– predlaga Izvršnemu Odboru društva izvolitev častnih članov in podelitev odličij članom,

– predlaga Častnemu razsodišču črtanje ali izključitev članov iz društva.

Povzeto po statutu društva KUD Študent

 

Predsednik organizacijskega odbora:

Sašo Kodrič

Člani organizacijskega odbora:

Bernarda Jeraj

Bernarda Jeraj

Barbara Djačkaj

Barbara Djačkaj

Marko Kolarič

Rok Kurnik

Rok Kurnik